Rezerwa, sporne definicje

1375

Rezerwa, sporne definicje

Istnieją dwie konkurujące ze sobą definicje rezerwy. Z punktu widzenia bilansu, rezerwa jest oszacowanym zobowiązaniem o niepewnej wartości i niepewnym terminie realizacji. Z punktu widzenia rachunku zysków i strat, rezerwa odzwierciedla naliczone koszty niekoniecznie będące zobowiązaniami przedsiębiorstwa, lecz raczej kosztami, które zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów należy odliczyć od przychodów. Wiele krajów Unii Europejskiej skłania się ku temu drugiemu podejściu (patrz IV Dyrektywa UE). Choć tworzenie rezerw jest niewątpliwie zgodne z zasadą ostrożnej wyceny, bywa ono przedmiotem nadużyć w postaci tworzenia ukrytych rezerw i/lub tzw. wygładzania zysków. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości opowiadają się za przyjęciem punktu widzenia bilansu (patrz MSR nr 37). Patrz również tworzenie rezerw.