Szacowanie ryzyka na podstawie zmienności

1672

Historyczną zmienność instrumentu takiego jak para walutowa bądź akcje możemy oszacować analizując dotychczasowy kurs danego instrumentu. Najpowszechniejszą miarą jest procentowa zmiana w skali rocznej. Zmienność zwrotów to użyteczne narzędzie pozwalające określić skuteczność danej strategii oraz prawdopodobieństwo, iż dana strategia przyniesie zyski. Na podstawie historycznej zmienności danego portfela aktywów możemy oszacować przyszłe ryzyko. Wystarczy do tego kilka obliczeń.

Mierzymy zmienność

Zmienność danego portfela inwestycyjnego odzwierciedlają jego pozytywne oraz negatywne wyniki. Historyczny stopień zmienności możemy poznać, obliczając standardowe odchylenie kursu danego portfela inwestycyjnego lub instrumentu. Istnieje kilka niezawodnych przepisów na wykorzystanie historycznej zmienności portfela inwestycyjnego. Wskaźnik Sharpe’a, Information Ratio, wskaźnik Treynora oraz wskaźnik Sortino to tylko niektóre z nich.

Wskaźnik Sharpe’a

Wskaźnik opracowany przez Williama Sharpe’a pozwala ocenić wysokość zwrotu uzyskiwanego z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka. Należy obliczyć średnią stopę zwrotu portfela, a następnie podzielić ją przez wartość dotychczasowej zmienności (standardowego odchylenia zwrotów).

Wskaźnik Sharpe’a = (z – y)/z, gdzie:

  • x = średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie
  • y = średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie
  • z = odchylenie standardowe stóp zwrotu w danym okresie

Wskaźnik Information Ratio

Wskaźnik Information Ratio to efekt próby usprawnienia wcześniej wspomnianego wskaźnika. W przeciwieństwie do wskaźnika Sharpe’a, który uwzględnia stopę wolną od ryzyka, wskaźnik Information Ratio bazuje na stopie zwrotu z benchmarku, przykładowo powiązanego z S&P 500.

Wskaźnik Sortino

Kolejną osobą, która dążyła do usprawnienia wskaźnika Sharpe’a był Frank Sortino. Jego wskaźnik opiera się na przeciętnej stopie zwrotu pomniejszonej o stopę zwrotu wolną od ryzyka (podobnie jak w przypadku wskaźnika Sharpe’a, jednak wynik ten należy podzielić przez negatywne standardowe odchylenie, które odzwierciedla wyłącznie zmienność in minus).

Dzięki wskaźnikowi Treynora możemy zbadać zmienność portfela w stosunku do współczynnika beta. Współczynnik beta wyraża wrażliwość danego portfela na zwrot z inwestycji i pozwala zbadać korelację między dwoma różnymi aktywami. Z tego wskaźnika z pewnością warto skorzystać w momencie poszerzania portfela o kolejną pozycję inwestycyjną.

Choć zmienność nie jest jedyną miarą przyszłego ryzyka portfela inwestycyjnego, stanowi ona istotne narzędzie do oceny potencjalnych zysków i strat danego aktywu lub portfela inwestycyjnego.