Test na utratę wartości firmy

1538

Test na utratę wartości firmy

Wartość firmy to niemożliwa do wydzielenia wartość niematerialna i prawna, której wartość bilansowa wiąże się ze stosunkowo dużym ryzykiem zawyżenia i/lub wątpliwościami odno- śnie wysokości. Podatność wartości firmy na te ryzyka może wynikać z ofert nabycia po zawyżonej cenie lub z niespełnienia oczekiwań w zakresie wyników po przejęciu jednostki. Biorąc pod uwagę liczne analizy wskazujące, że przejęcie często skutkuje spadkiem wartości dla akcjonariuszy, jest to dość prawdopodobne. W związku z tym, księgowa wartość firmy wymaga starannej weryfikacji w ramach okresowych testów ustalających potencjalną utratę wartości. Zgodnie z MSSF, testy te obejmują podzielenie nabytej spółki na jednostki generujące przepływy pieniężne, a następnie alokację całej wartości firmy na te jednostki. Wartość ekonomiczna (odzyskiwalna) jednostek generujących przepływy pieniężne (mierzona wartością bieżącą ich przyszłych przepływów pieniężnych) jest następnie porównywana z wartością bilansową aktywów, w tym alokowanej wartości firmy, w ramach każdej jednostki. Odpisy w koszty tworzy się w takim zakresie, w jakim wartość bilansowa przewyższa wartość odzyskiwalną, co oznacza, że wartość odzyskiwalna jednostek generujących przepływy pieniężne stanowi pułap wartości ich aktywów. Odpisy w jednostkach generujących przepływy pieniężne w pierwszej kolejności dotyczą alokowanej wartości firmy, a następnie proporcjonalnie poszczególnych aktywów. Testy utraty wartości firmy to dobre ćwiczenie dla zarządu: przez ujęcie niespodziewanego i znacznego odpisu w koszty, zarząd musi „wypić piwo, którego sam sobie nawarzył” nieprzemyślanym i źle przeprowadzonym przejęciem.