Wartość odzyskiwalna

3397

Wartość odzyskiwalna

Wycena składnika aktywów, któ- rej podstawę stanowi albo wartość godziwa pomniejszona o koszt sprzedaży, albo wartość użytkowa – w zależności od tego, która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalna jest istotnym kryterium przy ustalaniu ewentualnej utraty wartości przez składnik aktywów – wszelkie nadwyżki wartości bilansowej ponad wartość odzyskiwalną muszą zostać odpisane. W przypadku jednostek generujących środki pieniężne, ich wartość użytkowa jest z kolei równa wartości bieżącej netto przepływów pieniężnych (zdyskontowanych według kosztu kapitału jednostki). Wartość odzyskiwalna jest również odpowiednią wartością bilansową, w której powinny być wykazywane aktywa do zbycia.