Udział w zyskach/pożytkach (żargon)

1349

Udział w zyskach/pożytkach (żargon)

Prawo do stałej części procentowej przyszłego przepływu środków pieniężnych z tytułu nieruchomości, projektu lub inwestycji, niezależne od nakładów, jakie inni inwestorzy muszą ponieść na ich utrzymanie lub rozwój. Prawo takie zapewnia stały udział procentowy w płynących z przedsięwzięcia korzyściach, bez ciężarów finansowych związanych z prawem własności, które ponoszą inni. Oto kilka przykładów takiego rozwiązania:

  • jednostka zarządzająca prywatnym funduszem kapitałowym otrzymuje w ramach wynagrodzenia udział w funduszu (zamiast wynagrodzenia w formie pieniężnej), co ma stanowić bodziec do korzystnego inwestowania;
  • właściciel gruntu może wnieść posiadany teren jako wkład w przedsiębiorstwo budowlane, które zabuduje teren, a następnie będzie dzierżawić lokale;
  • właściciel nie eksploatowanych zasobów naturalnych może wnieść swoje prawa do zasobów jako wkład do spółki, która w zamian będzie te zasoby eksploatować.

Udział w zyskach często oferowany jest stronom, które nie posiadają zasobów finansowych lub nie są zainteresowane inwestowaniem w dany projekt, jednocześnie będąc w posiadaniu kluczowego elementu zapewniającego powodzenie przedsięwzięcia (np. praw własności, szczególnych umiejętności lub talentów). Udział w zyskach stanowi warunkowy składnik majątku, który może przedstawiać trudności przy wycenie.