Termin zyski/straty w porównaniu z zyskiem wypracowanym

1437

Termin zyski/straty w porównaniu z zyskiem wypracowanym

Terminy „zysk” i „strata” (ang. „gain” i „loss”), choć posiadają znaczenie podobne do terminów „profit” i „earnings” (obu tłumaczonych na polski jako „zysk”), mają jednak odmienne konotacje. Zrealizowane zyski lub straty (dalej w całym haśle oznaczające „gains” lub „losses”) odnoszą się do traksakcji wykraczających poza normalną działalność operacyjną firmy. Terminologii tej można użyć np. w odniesieniu do zysku lub straty hurtownika z tytułu transakcji sprzedaży magazynu. Jeżeli uzyskana kwota jest istotna, wykazuje się ją oddzielnie, dla odróżnienia od wyników bieżącej działalności operacyjnej. Zysk lub strata może być również wynikiem zweryfikowania nieścisłego oszacowania księgowego. Przykładowo, amortyzacja aktywów może przebiegać szybciej, niż faktyczny spadek ich wartości rynkowej. Inną formą zysków i strat są niezrealizowane zmiany w wartości bilansowej aktywów i zobowią- zań, czego przykładem może być przyrost z wyceny nieruchomości. Zyski i straty mogą również oznaczać pozycje wynikłe jako „szczęśliwy lub pechowy traf”, tj. pozycje, które nie zostały wypracowane w ramach normalnej działalności godpodarczej przedsiębiorstwa. Władze skarbowe stosują również koncepcję zysku kapitałowego (straty kapitałowej) w odniesieniu do podlegających opodatkowaniu zysków ze sprzedaży aktywów.