Ujednolicanie sprawozdań finansowych

1313

Ujednolicanie sprawozdań finansowych

Sprowadzanie sprawozdań finansowych róż- nych przedsiębiorstw do jednolitego, standardowego formatu, mające na celu:

  • stworzenie przejrzystego i jednolitego modelu, który będzie bardziej czytelny dla analityków;
  • zmodyfikowanie sposobu prezentacji (np. skorygowany kapitał własny) i ujawnienia informacji dla konkretnych potrzeb analityka;
  • wprowadzenie danych do programu komputerowego w celu obliczenia wskaźników finansowych i ustalenia planów (szacunków) na przyszłość;
  • zachęcenie analityków do analizy znaczenia i treści sprawozdania finansowego.

Ujednolicanie sprawozdań finansowych

Ujednolicanie sprawozdań finansowych jest czynnością powszechnie stosowaną przez bankowców w analizie kredytowej. Jest ono szczególnie użyteczne, gdy kredytobiorcy przedstawiają bankowi informacje w różnych, wymagających ujednolicenia formatach. Należy jednak pamiętać, że ujednolicanie sprawozdań może stać się bezproduktywne, jeśli przerodzi się w czynność rutynową i powierzchowną, zastępując głębszą i bardziej gruntowną analizę (którą zawsze można przeprowadzić na sprawozdaniach nie przekształconych). Najlepiej traktować tę technikę jako użyteczne narzędzie, ułatwiające analitykowi pracę nad konkretnym zagadnieniem.

Ujednolicone systemy sprawozdawczości

Systemy sprawozdawczości występujące w krajach kultywujących tradycję prawa skodyfikowanego, gdzie standardy rachunkowości ustalane są zazwyczaj ustawami o rachunkowości i/lub przepisami podatkowymi.