Wartości niematerialne i prawne

1363

Wartości niematerialne i prawne

Nierzeczowe aktywa długoterminowe takie jak wartość firmy, znaki towarowe, posiadane marki, patenty itp. Wartości niematerialne i prawne nie istnieją w „namacalny”, fizyczny sposób, ale często posiadają podstawy umowne i tym samym mogą być zweryfikowane (za wyjątkiem wartości firmy). Pod wieloma względami, aktywa te traktuje się tak samo, jak środki trwałe: wykazuje po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie, wszelką utratę warto- ści natychmiast odpisuje się w koszty, a zyski lub straty ujmuje się w momencie zbycia. Ze względu jednak na niepewność zarówno ich wyceny, jak i samego istnienia, zasady księgowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych są surowsze. Zasada ostroż- nej wyceny opowiada się za odpisem wartości niematerialnych i prawnych w koszty, w przeciwieństwie do aktywowania ich w bilansie. Samo ujęcie księgowe wartości niematerialnych i prawnych jest problematyczne. W dzisiejszej gospodarce, w której głównym czynnikiem produktywności i wzrostu jest wiedza, wiele wartości niematerialnych i prawnych (jak reklama, szkolenia, opatentowane know-how, badania itp.) posiada istotną wartość. Wartość ta jest jednak trudna do zmierzenia i często niezwiązana z kosztami (np. w przypadku wygenerowanej wewnętrznie wartości firmy, na którą składa się lojalność klientów, reputacja, know-how). Międzynarodowe standardy rachunkowości wymagają, by wartości niematerialne i prawne posiadały dwie podstawowe cechy: ustalone istnienie i udokumentowane przyszłe korzyści ekonomiczne. W przeciwnym przypadku, poniesione wydatki (jak koszty szkoleń, reklamy, prac badawczych itp.) należy ująć w kosztach. Porównaj z aktywami trwałymi.