Uzdrowienie, sanacja przedsiębiorstwa

1296

Uzdrowienie, sanacja przedsiębiorstwa

Samodzielne odzyskanie przez przedsiębiorstwo dobrej kondycji i konkurencyjności, początkowo poprzez wyeliminowanie problemów, a następnie przez wygenerowanie zysku. Naprawa złej spółki, zwłaszcza znajdującej się w  trudnej sytuacji finansowej, może być niezwykle trudna. Osoby z  zewnątrz, którym zwykle mówi się, aby okazały cierpliwość lub skłonność do ustępstw, powinny zachować w pamięci następujące wskazówki:

  • przeszłość: przyczyną coraz gorszych wyników spółki mogą być wcześniejsze błędy, wysiłki na rzecz osiągnięcia zysków za wszelką cenę oraz utrata zaufania dostawców, klientów i pracowników; w rezultacie przedsiębiorstwo czę- sto wpada w pułapkę spiralnego ruchu w dół i może się z niej wydostać, jedynie przezwyciężając kryzys,
  • obecne kierownictwo: ludzie zajmujący kierownicze stanowiska w  firmie rzadko są w stanie zaradzić złu z powodu rozmaitych ułomności ludzkiej natury, takich jak wygodnictwo płynące z przyzwyczajenia, samozadowolenie oraz niezdolność przyznania się do własnych błędów i podjęcia odważnych, radykalnych działań
  • widoki na przyszłość: przedsiębiorstwo może z definicji nie posiadać podstaw do zyskownej działalności – wyrażających się udziałem w rynku, kosztami własnymi, zdolnością zaspokajania potrzeb klientów oraz konkurencyjnością – i nie uzdrowi go żadna wewnętrzna restrukturyzacja.

Nieufni kredytodawcy mogą spotkać się z niewielką zachętą do współdziałania z kierownictwem przedsiębiorstwa w jego uzdrawianiu, tak więc często wymagane jest wstrzymanie działalności firmy, aby dać jej szansę opracowania ulepszonych metod działania. Rozwiązaniem alternatywnym dla uzdrowienia jest m.in. postępowanie naprawcze (uzdrowienie firmy wymuszone przez pożyczkodawców), sprzedaż przedsiębiorstwa bardziej prężnej firmie konkurencyjnej lub jego likwidacja – dobrowolna albo po ogłoszeniu upadłości.

Uzdrowienie, sanacja przedsiębiorstwa