Fundusze/Akcjonariusze-aktywiści

1203

Wielcy inwestorzy instytucjonalni (czyli fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i fundusze hedgingowe), które asertywnie korzystają z praw głosu w  sprawie uchwał korporacyjnych i  z  członkostwa w  zarządzie. Jest to przeciwieństwo strategii biernej, w której inwestorzy po prostu rezygnują, jeśli nie podoba im się sposób zarządzania korporacją. Zwykle inwestorzy inni niż strategiczni nie mieli czasu ani finansowej motywacji, by się anga- żować. Przyłączali się „dla zabawy”. Jednak w miarę rozwoju norm w dziedzinie praw akcjonariatu mniejszościowego, przejrzystości oraz ładu korporacyjnego tacy akcjonariusze stają się coraz bardziej głośni i  asertywni. Wpływy funduszy-aktywistów są najbardziej wyraźne w  Stanach Zjednoczonych.

Fundusze Akcjonariusze-aktywiści