Kwalifikacje zawodowe biegłych rewidentów

1549

Kwalifikacje zawodowe biegłych rewidentów

W wielu krajach biegli rewidenci mówią o tym, kiedy „uzyskali uprawnienia” tzn. uzyskali status dyplomowanego biegłego rewidenta. Jak przystoi przedstawicielom każdego szanującego się zawodu, biegli rewidenci i księgowi muszą spełniać określone minimalne normy kompetencji technicznych, know-how i standardów etyki. Normy te mogą się różnić w zależności od kraju, lecz zazwyczaj obejmują następujące elementy:

  • Formalne wykształcenie: Ukończone studia wyższe obejmujące zaliczenie przedmiotów zawodowych lub ukończony kurs rachunkowości. (Nie wszystkie organizacje zawodowe zrzeszające biegłych rewidentów stawiają taki wymóg; niektóre (np. ICAEW i ACCA) zezwalają na zastąpienie wyższego wykształcenia dłuższą praktyką w zawodzie);
  • Praktyczne doświadczenie: Praktyka zawodowa odbyta w uznanej organizacji szkoleniowej pod kierunkiem doświadczonych rewidentów. Okres takiej praktyki, nazywany w niektórych krajach aplikacją, obejmować może prace w zakresie badania sprawozdań finansowych, w zakresie finansów lub w zakresie rachunkowości. Okres praktyki może trwać od dwóch do trzech lat;
  • Egzamin: Standardowy proces egzaminacyjny weryfikujący podstawowe umiejętności kandydata w zakresie rachunkowości, finansów, badania sprawozdań finansowych, podatków dochodowych itd. Testy egzaminacyjne są często bardzo rygorystyczne (zalicza je np. 50% przystępujących kandydatów) i zwykle stanowią najtrudniejszą przeszkodę do pokonania;
  • Uzyskanie uprawnień/wpisu na listę: Praktykujący rewidenci muszą należeć do organizacji zawodowej i/lub być zarejestrowani przez organ państwowy. Organizacje zawodowe z kolei ustalają własne wymogi w zakresie sposobu uprawiania zawodu, standardów etyki, profesjonalnego kształcenia ustawicznego itd.

Cynicy mogą twierdzić, że wymogi te są po prostu barierami utrudniającymi dostęp do zawodu w celu ograniczenia podaży i – co za tym idzie – zwiększenia cen usług. Podobnie jak w przypadku innych zawodów, jest w tym zapewne nieco prawdy, choć może to być raczej konsekwencją, niż celowym założeniem. Tym niemniej, aby biegli rewidenci mogli pełnić swoje obowiązki na rzecz interesu publicznego, muszą cieszyć się dużym zaufaniem opinii publicznej. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji jest do tego niezbędnym, choć niewystarczającym warunkiem – czyli stanowi dobry punkt wyjścia

Kwalifikacje CPA (USA i inne kraje)

Oznacza biegłego rewidenta w USA i niektórych innych krajach. Stanowi odpowiednik dyplomowanego biegłego rewidenta.