Wartość odtworzenia (w rachunkowości)

1514

Wartość odtworzenia (w rachunkowości)

Stosowana w rachunkowości metoda wyceny, polegająca na wykazywaniu aktywów w bilansie według bieżącej ceny rynkowej, jaką należałoby zapłacić za ich nabycie (w odróżnieniu od bardziej konwencjonalnej metody kosztu historycznego). Wynikające z zastosowania tej metody różnice zmniejszające lub zwiększające wartość bilansową aktywów przenoszone są do pozycji „kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny”.