Interes publiczny

1682

Interes publiczny – Jak szeroko rozciągają się obowiązki biegłego rewidenta? Inaczej mówiąc, kto może dochodzić roszczeń w przypadku nieskuteczności audytu lub dopuszczenia się przez rewidenta zaniedbania?

  • Najwęższa definicja obowiązków ogranicza je do zakresu ustalonego w umowie pomiędzy akcjonariuszami a biegłym rewidentem.
  • Szersza definicja może rozciągać się na strony, takie jak banki lub inwestorzy, które są w stanie udowodnić, że podejmując decyzje opierali się zasadniczo na sprawozdaniach finansowych zatwierdzonych przez biegłych rewidentów.
  • Najszersza definicja obejmowałaby wszelkie strony trzecie – takie jak dostawcy lub pracownicy – które mogłyby ponieść szkody w przypadku dopuszczenia się przez biegłego rewidenta zaniedbania.

Najpowszechniejszym powodem poniesienia takich szkód jest nagła i nieoczekiwana upadłość przedsiębiorstwa, do której przyczyniła się, bądź którą nawet spowodowała nierzetelna sprawozdawczość finansowa (zob. Enron). Zakres spoczywającej na biegłych rewidentach ogólnej odpowiedzialności społecznej różni się w różnych systemach prawnych. Generalnie, w większości krajów prawo nakłada na biegłych rewidentów odpowiedzialność społeczną w zamian za przyznanie im „szczególnego statusu” członka organizacji zawodowej zrzeszającej biegłych rewidentów. A ponieważ funkcja ta niesie ze sobą określone przywileje (w szczególności uprawnienia do badania sprawozdań finansowych), pociąga za sobą również obowiązki, m.in. wymóg przestrzegania ustalonych standardów etycznych. Standardy te są wyższe, niż zwyczajowe standardy etyki i kompetencji oczekiwane w stosunkach gospodarczych na konkurencyjnym wolnym rynku.