Wzrost organiczny

3600

Wzrost organiczny to rozwój działalności poprzez reinwestycje i wydatki inwestycyjne na środki trwałe. Wzrost organiczny to proces stopniowy i nie pociąga za sobą dużego ryzyka, ale jednocześnie podlega ograniczeniom rynkowym i operacyjnym. Jako strategia wzrost organiczny stanowi przeciwwagę przejmowania innych spółek.

Rozwój organiczny sposobem na wzrost zysków

Niektóre firmy świadomie wybierają strategię wzrostu organicznego, ale inwestorzy, którzy zasługują na uwagę tych, którzy nie mają problemów z przełożeniem wzrostu na poziom osiąganych zysków.
Firmy, które koncentrują się na rozwoju organicznym, zakładają, że ich model biznesowy umożliwi rozwój bez przejmowania innych podmiotów. Według Sebastiana Trojanowskiego, który zarządza portfelami w DM TMS Brokers, wzrost organiczny jest mniej ryzykowną strategią wzrostu niż akwizycje, ale trudno oczekiwać takich samych szybkich efektów, jakie rozwój spółki będzie wynikał z akwizycji. – Strategia wzrostu oparta na wzroście organicznym jest bardziej przejrzysta niż rozwój poprzez przejęcia. W przypadku akwizycji efekty są widoczne szybciej, ale skala efektów synergii jest zawsze nieznana. Przejęcia finansowane z zadłużenia i znaczny wzrost zadłużenia netto są szczególnie ryzykowne, co przy niższych niż oczekiwano synergiach może postawić firmę w trudnej sytuacji finansowej.