Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w finansach

1902

Pozycja bilansowa odzwierciedlająca zadłużenie wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług na kredyt lub rachunek otwarty. Jako źródło „spontanicznego” finansowania zobowiązania zachowują się jak niezabezpieczona, odnawialna linia kredytowa, uzależniona od ilości towarów lub usług nabywanych przez przedsiębiorstwo. Dopóki terminy płatności są dotrzymywane (normalny termin płatności wynosi 30–60 dni od daty dostawy), dostawcy będą kredytować odbiorców w ramach ustalonych wewnętrznie limitów. Obok kredytu bankowego i kapitału obrotowego zobowiązania są ważnym składnikiem finansowania aktywów bieżących. W ramach analizy stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług analityk finansowy może zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  • czy występuje nadmierne uzależnienie od pewnych dostawców lub od szczególnie korzystnych warunków dostaw – co może spowodować zachwianie sytuacji przesiębiorstwa w razie nagłego wycofania się tych dostawców?
  • czy zobowiązania są spłacane w terminie i czy przedsiębiorstwo ma w bran- ży opinię solidnego dłużnika?
  • czy istnieją wierzyciele, którym przedsiębiorstwo zalega ze spłatą i  którzy mogą wnioskować o ogłoszenie jego upadłości?
  • czy dostawcy posiadają zabezpieczenie na aktywach przedsiębiorstwa, co mogłoby wpłynąć negatywnie na zabezpieczenie kredytu bankowego lub zabezpieczenie innych pożyczkodawców?
  • czy wypłaty z rachunku bankowego przedsiębiorstwa są powiązane ze zobowiązaniami – co potwierdzałoby, że analiza wiekowa zobowiązań jest kompletna?
  • czy przedsiębiorstwo korzysta z upustów handlowych (tj. obniżek cenowych za wcześniejszą zapłatę)?

Regulowanie zobowiązań gotówką dokonywane jest często w oparciu o wykorzystanie środków w ramach linii kredytowej.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług