Efekt krzywej doświadczenia

2441

Efekt krzywej doświadczenia

Efekt doskonalenia organizacji, który prócz zwiększenia wydajności siły roboczej (patrz krzywa uczenia się) uwzględnia również korzyste zmiany w innych nośnikach kosztów. Generalnie, efekt doświadczenia polega na tym, że im dłużej dane zadanie jest powtarzane, tym mniejsze są związane z nim koszty jednostkowe. Zadaniem takim może być zarówno wytwarzanie dowolnych towarów, jak i świadczenie usług wchodzących w skład łańcucha wartości. Efekt doświadczenia sugeruje, że przy każdorazowym podwojeniu poziomu produkcji, koszty uzyskania wartości dodanej (w tym koszty administracji, marketingu, dystrybucji i produkcji) będą spadać o pewien stały, przewidywalny procent. Podczas gdy krzywa uczenia się stanowi wyłącznie funkcję wzrostu wydajności siły roboczej, krzywa doświadczenia odzwierciedla zmniejszanie się kosztów jednostkowych również w wyniku korzyści skali, rabatów ilościowych, ograniczenia strat materiałowych, poprawy dystrybucji, wymiany doświadczeń, postępu technologicznego itp.