Odpis aktualizacyjny

1511

Odpis aktualizacyjny

Zmniejszenie wartości księgowej netto składnika aktywów, dokonywane w celu odzwierciedlenia utraty wartości. W przypadku aktywów bieżących, odpis częściowy polega na aktualizacji wyceny do wartości rynkowej sprzedaży (patrz wycena rynkowa), a w przypadku braku aktywnego rynku dla danego składnika aktywów do wartości godziwej. Z kolei wartość aktywów trwałych, które nie są przeznaczone na sprzedaż, redukuje się do ich wartości użytkowej. Odpis częściowy nie jest więc niczym innym, jak aktualizacją wartości danego składnika aktywów. Ma on wpływ zarówno na bilans, jak i na rachunek zysków i strat:

  • Dt/zwiększenie -koszt w rachunku zysków i strat
  • Cr/zwiększenie -ezerwa na pokrycie strat lub konto przeciwstawne/ korygujące do danego składnika aktywów
  • lub Cr/zmniejszenie wartość składnika aktywów

Odpisy aktualizacyjne są odzwierciedleniem zastosowania zasady ostrożnej wyceny. Jeżeli w związku z danym składnikiem aktywów przewiduje się możliwość wystąpienia strat, a jednocześnie istnieje uzasadniona szansa odzyskania lub wzrostu jego wartości, tworzy się do niego konto przeciwstawne/korygujące. Gdy stopień utraty wartości stanie się wymierny, wartość odpisuje się (częściowo lub całkowicie) na koncie przeciwstawnym/korygującym. W przypadkach nie podlegającej wątpliwości trwałej utraty warto- ści wartość danego składnika aktywów redukuje się bezpośrednio.