Płynność aktywów (aktywa płynne)

3040

Płynność aktywów to możliwość zamiany aktywów na środki pieniężne, zwykle przez sprzedaż według wartości rynkowej na rynku o wysokich obrotach, na bieżąco regulującym ceny w odpowiedzi na zmiany popytu i podaży.

Aby można było mówić o płynności aktywów, musi istnieć możliwość przeprowadzenia takiej sprzedaży bez zbędnej zwłoki i przy możliwie niskich kosztach transakcji. Najbardziej płynne są na ogół aktywa rynku pieniężnego, ponieważ charakteryzujące się on dużymi i szybkimi obrotami. Z drugiej strony, aktywa takie jak nieruchomości mają na ogół małą płynność, gdyż obroty nimi są niewielkie, koszty sprzedaży wysokie (wycena, prowizja agenta itd.), a wartość niepewna.

Wskaźniki płynności finansowej

Aktywa płynne – co to jest, jeśli chodzi o wskaźniki płynnośći? Wyróżniamy trzy poziomy płynności finansowej w znaczeniu statycznym:

  • płynność bieżącą,
  • płynność szybką,
  • płynność natychmiastową.

Wskaźnik płynności bieżącej to ogólny obraz zdolności spółki do regulowania zobowiązań krótkoterminowych poprzez sprzedaż aktywów obrotowych.

Wskaźnik płynności szybkiej określa z kolei zdolność firmy do pokrywania zobowiązań krótkoterminowych za pomocą płynnych aktywów o wyższym stopniu płynności.

Ostatni wskaźnik płynności natychmiastowej określa zdolność firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych ze środków pieniężnych poprzez najbardziej płynne aktywa. Nie mogą być one oceniane jako wskaźniki rentowności. Przelew finansowy również nie jest dobry, gdyż oznacza nieefektywne wykorzystanie kapitału własnego.

Aktywa płynne są ściśle związane z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Jest to zdolność do szybkiego, płynnego i bez większych strat przekształcania aktywów w pieniądze. Płynność aktywów jest więc ważną kwestią w prowadzeniu działalności gospodarczej.