Aktywa wymienne (jednorodne)

2112

Aktywa wymienne (jednorodne)

Aktywa, które mogą zostać wymienione na inne o takiej samej wartości. Do kategorii tej przykładowo należą środki pieniężne i papiery wartościowe na okaziciela. W rachunkowości aktywa wymienne mogą być przedstawiane w postaci zagregowanej, bez konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji dla każdego ich rodzaju. Z kolei w dziedzinie finansów określenie „emisja wymienna” oznacza obligację wyemitowaną na takich samych warunkach jak obligacja poprzedniej emisji. Choć stopy zwrotu takich obligacji mogą się różnić, stosowanie jednego rodzaju instrumentu pomaga w zwiększeniu jego płynności i głębokości rynku.

Aktywa wywłaszczone

Aktywa prywatne, które zostały przejęte przez władze publiczne w celu realizacji publicznych celów, takich jak budowa powszechnie dostępnej infrastruktury lub nacjonalizacja. Zakładając, że władze chcą szanować prawa własności, powinny one zaoferować w zamian uczciwe wynagrodzenie, co z kolei wiąże się z kwestią wyceny aktywów i rachunkowością opartą na wartości godziwej. Kwestie te nie mają znaczenia, jeżeli wywłaszczenie nie ma charakteru sprawiedliwej wymiany, lecz „zalegalizowanej kradzieży dokonanej przez państwo” – któ- rej ofiarą padają czasem inwestorzy zagraniczni w pozbawionych skrupułów reżimach (patrz ryzyko polityczne).

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Kwoty pomniejszające przyszły podatek dochodowy. Ich źródła to:

  • Ujemne różnice przejściowe
  • Przenoszenie niewykorzystanych strat podatkowych na przyszłe okresy
  • Przenoszenie nie wykorzystanych ulg podatkowych na przyszłe okresy.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego to wartości niematerialne i prawne, których wartość zależy od zdolności spółki do osiągnięcia w przyszłości wystarczająco dużego dochodu do opodatkowania, aby możliwe stało się skorzystanie z oszczędności podatkowych.