Nakłady na środki trwałe

3270

Nakłady na aktywa trwałe  (żargon zawodowy)

Nieformalne (przynajmniej po angielsku) określenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu zwiększenia wartości aktywów trwałych. Spółka może ustalić wielkość nakładów na aktywa trwałe bezpośrednio przez odniesienie do dziennika środków pieniężnych. Zewnętrzni użytkownicy sprawozdań finansowych mogą w tym celu wykorzystać rachunek przepływów pieniężnych lub zestawienie przepływów funduszy lub, w razie potrzeby, wydedukować wielkość nakładów na aktywa trwałe w następujący sposób:

Nakłady na aktywa trwałe

Nakłady na podniesienie wartości nieruchomości

Wydatki poniesione w celu zwiększenia wartości nieruchomości, które z tego względu powinny być aktywowane jako nakłady inwestycyjne, a nie traktowane jako koszty konserwacji i remontów.