Analiza finansowa podatków

1345

Analiza finansowa podatków – Podatki (przede wszystkim podatek VAT oraz podatek dochodowy)

to koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególnym aspektem podatków jest fakt, iż nie ma wyraźnego obustronnego porozumienia (ponieważ usługi rządowe są dobrem publicznym) i ich koszt jest narzucany na zasadzie honorowego systemu rozliczenia własnego. Obydwa aspekty sprzyjają minimalizacji podatków w różnym stopniu, zaczynając od zgodnego z prawem planowania zobowiązań podatkowych do nielegalnego uchylania się od podatków. Analitycy finansowi opracowujący szczegółowe analizy inwestycyjne mogą brać pod uwagę wiele czynników odnoszących się do podatków. Po pierwsze, pragną upewnić się, iż nie ma jakichkolwiek ukrytych należności z nieprawidłowo zadeklarowanego dochodu, które mogły być zakwestionowane przez organa podatkowe. Następnym problemem jest jakość zysków . Jeśli organa podatkowe nie uznają istnienia dochodów podlegających opodatkowaniu, dlaczego inwestorzy mają to robić? Dlatego też, niektórych analityków satysfakcjonuje fakt podatków do zapłacenia (patrz cytat poniżej). Może też zaistnieć potrzeba przewidywania przyszłych przepływów gotówkowych w celach szacunkowych. Jeśli o to chodzi, zgodnie z „metodą należności” księgowania podatku odroczonego, podatek dochodowy firmy może być rozbity na elementy gotówkowe i bezgotówkowe:

Analiza finansowa podatków

edną z ciekawostek księgowania podatku odroczonego jest możliwość pokazania relacji pomiędzy ustawowymi stawkami podatku a rzeczywistymi stawkami (zadeklarowany koszt podatku dochodowego jako procent zadeklarowanego dochodu przed podatkiem). Zgodnie z  rachunkowością kasową, firma może płacić 10% podatków pieniężnych w momencie, kiedy stawka wynosi np. 40%. Czytelników na pewno zastanowi to, dlaczego jest taka różnica. Obywatele mogą też czuć niechęć do wszystkiego, co wydaje się być korzystnym podejściem z punktu widzenia podatków dla firmy. Zgodnie z księgowością podatków odroczonych, jakiekolwiek różnice okresowe (np. przy użyciu przyśpieszonej amortyzacji podatkowej) będą włączone do sumy kosztu podatku dochodowego. Tylko stałe różnice (odnoszące się do dochodu podlegającemu opodatkowaniu w zeznaniach podatkowych a dochodu w sprawozdaniu finansowym) wpłyną na rzeczywiste stawki podatku. Takie różnice będą uzgodnione w przypisach do sprawozdania finansowego. Jednakże podatki odroczone mogą stworzyć nieprawidłowy obraz rzeczywistości finansowej, co będzie wymagało modyfikacji analitycznej, aby zmienić odroczoną należność, która nie zostanie zapłacona, w quasi-majątek w bilansie.

Podatki (przede wszystkim podatek VAT oraz podatek dochodowy)