Analiza jakościowa a ilościowa

2232

Przeciwstawne podejścia do papierów wartościowych oraz oceny wyników. Analiza jakościowa skupia się na niefinansowych wskaźnikach efektywno- ści, takich jak reputacja, morale pracowników, jakość kadry, lojalność klientów itd. To zazwyczaj są główne wskaźniki przyszłych rezultatów ilościowych. Analiza ilościowa skupia się na wymiernych finansowych wskaźnikach efektywności, takich jak zysk, ROCE (Return on Capital Employed – zwrot na kapitale zaangażowanym) itd., które są wskaźnikami opóźnionymi. Kompleksowa ocena bę- dzie zawierać obydwa komponenty.