Badanie sprawozdania finansowego (ustawowe)

1660

Badanie sprawozdania finansowego

Weryfikacja dokładności, zgodności ze standardami rachunkowości, rzetelności i spójności sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta (angielski termin „audit” pochodzi od łacińskiego słowa „audio” – ‘słuchać’). Badanie sprawozdania finansowego jest istotnym elementem nadzoru właścicielskiego. Zwiększa pewność (choć nie daje absolutnej gwarancji), że sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa przedstawia zadowalająco rzetelny obraz rzeczywistości finansowej (tj. przynajmniej, że nie zawiera istotnych błędów). Konieczność przeprowadzania badań sprawozdań finansowych powodowana jest zarówno wymogami prawa, jak i zdrowym sceptycyzmem użytkowników sprawozdania finansowego, którzy dostrzegają fakt, że konflikt w stosunkach agencyjnych może utrudniać zarządowi zachowanie obiektywizmu w prowadzeniu rachunkowości. Opinia biegłego rewidenta podająca wynik badania do wiadomości publicznej, w sposób istotny dodaje wartości sprawozdaniu, ponieważ osłabia podobne wątpliwo- ści. Przy zagwarantowanej przejrzystości prowadzonej rachunkowości, rynki kapitałowe są bardziej skłonne inwestować w przedsiębiorstwo, a instytucje finansowe udzielać mu kredytów. W celu zbadania sprawozdania finansowego większość rewidentów wykonuje następujące czynności:

 1. Opracowanie strategii oraz planu badania, w celu zapewnienia uporządkowanego przebiegu badania
 2. Zapoznanie się ze specyfiką przedsiębiorstwa i tym, jak powinno wyglądać jego sprawozdanie.
 3. Badanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, w celu potwierdzenia, że system księ- gowy działa poprawnie
 4. Określenie obszarów ryzyka wyrażenia niewłaściwej opinii, wymagających szczególnie dokładnego badania.
 5. Analiza wybranych transakcji, w zależności od poziomu zaufania do systemu kontroli wewnętrznej
 6. Porównanie bilansowej wartości aktywów obrotowych z ich wartością rynkową i/lub ich prawdopodobną pieniężną wartością sprzedaży.
 7. Niezależne potwierdzenie sald przez kontrahentów i inne osoby trzecie
 8. Inwentaryzacja i fizyczna weryfikacja istnienia aktywów rzeczowych metodą wyrywkową.
 9. Ocena, czy kontynuacja działalności jest w zadowalającym stopniu zagwarantowana.
 10. Porównanie sprawozdania finansowego ze zdarzeniami i operacjami występującymi po dniu bilansowym.
 11. Analiza całego sprawozdania finansowego z punktu widzenia niezależnego użytkownika w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji.

Wszystkie te czynności udokumentowuje się w dokumentach roboczych, które opisują kolejne etapy badania. Porównaj z przeglądem księgowym.

szukanie brudów