Wyciąg bankowy

1799

Wyciąg bankowy

Sporządzane przez bank w regularnych odstę- pach czasu pisemne zestawienie transakcji i sald na rachunku bankowym danego klienta. Wyciąg bankowy jest podstawowym dokumentem przedstawiającym stan zadłużenia. Jeżeli rachunek ma saldo Ma, bank posiada zobowiązanie wobec klienta; jeżeli zaś saldo Wn – klient posiada zobowiązanie wobec banku (patrz kredyt w rachunku bieżącym). Jednocześnie bank przyjmuje stanowisko, że jego ewidencja jest miarodajna, o ile wła- ściciel rachunku bankowego nie zgłosi co do tego zastrzeżeń. Patrz również uzgodnienie rachunku bankowego.