Fundacja Rachunkowości

1451

Fundacja Rachunkowości

Organ nadzorujący przestrzeganie standardów rachunkowości w Wielkiej Brytanii, dawniej odpowiedzialny za niezależny nadzór brytyjskich księgowych. Do późnych lat 90. XX wieku brytyjscy księgowi w zasadzie sami regulowali swoją dzia- łalność. Jednak w odpowiedzi na społeczne oczekiwania bardziej rygorystycznego nadzoru, rząd brytyjski utworzył Fundację Rachunkowości jako niezależny, lecz nie ustawowy organ nadzorujący pewien zakres podstawowej działalności. Fundacja ta składała się z kilku działów operacyjnych: Rady ds. Oceny Sprawozdawczości Finansowej; Rady ds. Standardów Etycznych; Rady ds. Praktyk Rewizji Finansowej i Rady ds. Kontroli i Dyscypliny. W 2004 proces reform poszedł jeszcze dalej i powstała wszechmocna Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej w ramach ruchu reformatorskiego w sprawozdawczości finansowej.

Fundacja Rachunkowości

Fundacja Standardów Rachunkowości Finansowej (Japonia) • Financial Accounting Standards Foundation (Japan)

Organ ustanawiający standardy rachunkowości dla sektora prywatnego, utworzony w 2001 roku w celu podniesienia jakości sprawozdawczości finansowej w Japonii. Ta jedna z największych światowych gospodarek, ze względu na słabe wyniki określana jest jako „zombie”. Częścią problemu są nieprzejrzyste zasady rachunkowości, umożliwiające spółkom maskowanie ekonomicznej treści ich działalności. Poprzedniczka Fundacji, Rada ds. Rachunkowości Przedsiębiorstw, „okazała się niezdolna do uchwalenia jakiegokolwiek standardu, który mógłby zaszkodzić przechodzącej trudności gospodarce japońskiej” („The Economist”, 2 maja 2002). FASF próbuje naprawić sytuację przez wprowadzenie reform, jak np. rachunkowość oparta na wartości godziwej, zobowiązująca spółki japońskie do wykazywania kapitałów własnych w wartości rynkowej.