Kontroler (funkcja)

1497

Kontroler (funkcja)

Funkcja, której zadaniem jest pomiar wyników działalno- ści przedsiębiorstwa przy użyciu rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej. Hasłem przewodnim kontrolerów jest powiedzenie: „aby móc zarządzać, trzeba umieć zmierzyć”. W dużych przedsiębiorstwach funkcja kontrolera stanowi odrębne stanowisko; natomiast w małych i średnich przedsiębiorstwach musi ją sprawować osoba obcią- żona również innymi obowiązkami. Kontrolerzy podlegają dyrektorowi finansowemu. Patrz również efektywność finansów i rachunkowości oraz skarbnik.

Kontroler zewnętrzny

Zewnętrzny usługodawca, któremu przedsiębiorstwo powierzyło pełnienie nadrzędnej funkcji w dziale rachunkowości. W wielu krajach funkcję kontrolera zewnętrznego pełnią profesjonalne firmy księgowe, które poza badaniem sprawozdań finansowych świadczą dodatkowe usługi. Choć wymóg niezależności nie pozwala kontrolerom zewnętrznym na jednoczesne pełnienie w danej firmie funkcji biegłego rewidenta, wiele drobnych i małych przedsię- biorstw (którym niepotrzebne jest badanie sprawozdania finansowego) ceni sobie dostęp do ekspertów w dziedzinie finansów i rachunkowości, których nie potrzebowałyby i nie mogłyby ze względów finansowych zatrudnić na pełny etat.