Metoda wyceny zapasów po koszcie nie przekraczającym wartości rynkowej

1482

Metoda wyceny zapasów po koszcie nie przekraczającym wartości rynkowej

Wykazywanie aktywów w wartości bilansowej uwzględniają- cej niezrealizowane zyski i straty z aktualizacji wyceny do wartości rynkowej pod warunkiem, że nie przekraczają one pierwotnej ceny nabycia (stanowiącej górny pułap wartości). Niezrealizowane zyski i straty powyżej kosztów historycznych są pomijane. LOCOM jest popularną metodą wyceny inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności. Patrz także wartość bilansowa oparta na koszcie historycznym oraz wartość bilansowa oparta na wartości godziwej.