Wartość wyceny

1424

Wartość wyceny

Szacowana wartość rynkowa niehandlowych aktywów ustalona w formalnej opinii rzeczoznawcy. W efekcie, jest to stwierdzenie, że składnik aktywów ma określonoą wartość, ponieważ tak mówi fachowiec. Aby być godnym zaufania, rzeczoznawca powinien być doświadczony, wykwalifikowany i niezależny. Wycena musi być sporządzona na piśmie, a ustalone w niej wartości odpowiednio uzasadnione. Najlepiej byłoby, gdyby wycena taka opierała się na metodologiach zaakceptowanych przez Międzynarodowe Standardy Wyceny. Niemal z definicji, wyceny na ogół nie są potrzebne, jeżeli można odnieść się do ceny rynkowej. Nie ma potrzeby wyceniać np. obligacji firmy Shell Oil, bo ich notowania łatwo znaleźć na rynku obligacji. Wyceny potrzebne są raczej w przypadkach, gdy dla danych aktywów nie ma aktywnego rynku. Należy wówczas oszacować, jaką kwotę można by uzyskać za dany składnik aktywów sprzedając go na rynku, gdzie istnieją zainteresowani kupcy (tj. kupcy cierpliwi, dobrze poinformowani i nie zdesperowani). Przykładowo, wartość rynkową nieruchomości o nietypowej lokalizacji i specjalnym przeznaczeniu można miarodajnie ustalić jedynie w drodze sprzedaży. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo nie chce jej sprzedać, może zlecić dokonanie wyceny rzeczoznawcy, który ustali ją w oparciu o wiedzę o porównywalnych transakcjach na rynku, innych punktach odniesienia, kosztach odtworzenia itp. Wartość wyceny z zasady należy przyjmować z zachowaniem ostrożnych szacunków, ponieważ może być obarczona błędem, nie uwzględnia kosztów sprzedaży, podatków od transakcji itp., a ponadto fluktuacje rynkowe mogą spowodować zarówno wzrost, jak i spadek cen. Teoretycznie każdy składnik aktywów można poddać wycenie; w praktyce jednak wyceny ogranicza się do nieruchomości, czyli klasy aktywów, których wartość zazwyczaj łatwiej jest ustalić. Zobacz także przyrosty z wyceny.