Finansowe aktywa trwałe

3591

Finansowe aktywa trwałe

Bilansowa kategoria aktywów trwałych obejmująca m.in. udziały lub akcje przedsiębiorstw. Udziały/akcje mogą być wyceniane przy użyciu następujących metod:

  • metoda kosztowa (przy udziale wynoszącym od 0% do 20%)
  • metoda praw własności (przy udziale wynoszącym od 20% do 50%)

Finansowe aktywa trwałe obejmują również akcje/udziały w jednostkach zależnych, które nie są objęte konsolidacją. Podobnie jak w przypadku wszystkich aktywów trwa- łych, standardy rachunkowości pozwalają na stosowanie powyższych metod wyceny pod warunkiem, że nie nastąpiła trwała utrata wartości składnika aktywów trwałych.