Inflacja bazowa HICP

1165

Inflacja HICP – w strefie euro poziom inflacji mierzony jest za pomocą zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych. Oznacza to, że każdy kraj strefy euro przy wyznaczaniu swojej miary inflacyjnej, stosuje taką samą metodologię. Daje to możliwość porównywania danych z różnych krajów. Jest to istotny wskaźnik dla EBC. Wiemy, że bank centralny ma na celu stabilizację cen. Według definicji, jest ona osiągnięta wówczas, gdy inflacja HICP plasuje się lekko poniżej 2 proc. w średnim horyzoncie. Waga poszczególnych produktów w obliczeniach zależy od tego jak dużo procentowo wydaje na nie przeciętne gospodarstwo domowe.

W jaki sposób obliczany jest wskaźnik HICP?

Każdego miesiąca zbieranych jest ok 1,8 mln danych o cenach. Pochodzą one z ponad 200 tys. miejsc handlowych z ok. 1600 miast w całej strefie euro. To jak duży udział w tym wskaźniku mają poszczególne kraje zależy od tego jaki przypada na nie procent całkowitych wydatków konsumpcyjnych całej strefy euro.

Inflacja bazowa HICP – ze względu na dużą zmienność cen żywności oraz energii, na rynek podawana jest również miara inflacji pomijająca te składowe.

HICP
Inflacja HICP dla strefy euro. W latach 2009, 2015 oraz 2016 wskaźnik przyjmował wartości ujemne. Źródło: Bloomberg