Kapitał właścicieli

1733

Kapitał właścicieli

Wartość aktywów netto, którym odpowiadają prawa własności akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Można ją zmierzyć na kilka sposobów. Bilans, sporządzany w oparciu o zasadę kosztu historycznego, nie stanowi próby wyceny, lecz raczej ewidencję tego, co działo się z początkowym wkładem kapitałowym w miarę upływu czasu. Kapitał właścicieli można również zmierzyć na podstawie skumulowanych sald netto kont kapitału własnego, wypłat właścicieli, przychodów oraz kosztów. W przypadku akcji będących w obrocie, wycenę kapitału własnego w oparciu o jego wartość ekonomiczną stanowi kapitalizacja rynkowa akcji.

Kapitał właścicieli

Kapitał wniesiony

Konto bilansowe wykazujące łączną kwotę wkładów (w środkach pieniężnych lub w postaci aportów rzeczowych), jakie akcjonariusze lub właściciele pierwotnie zainwestowali w przedsiębiorstwo. Kwota ta składa się z wartości nominalnej i nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Obejmuje ona również wartość odsprzedaży akcji własnych będących w posiadaniu emitenta. Inne rodzaje kapitału to kapitał wypracowany w trakcie działalności gospodarczej, taki jak zysk z lat ubiegłych oraz zyski niezrealizowane, często zwane kapitałem rezerwowym z aktualizacji wyceny.

Kapitał wykorzystywany

Kwota stałego kapitału (długoterminowego kredytu lub środków własnych) zainwestowana w środki trwałe i kapitał obrotowy przedsiębiorstwa lub wydziału. Wartość ta jest czę- sto stosowana przy obliczaniu zwrotu z zaangażowanego kapitału, jako miary wyników finansowych przed uwzględnieniem kosztów finansowania.

Kapitał wykorzystywany

Kapitał zakładowy

Maksymalna ilość akcji, jakie przedsiębiorstwo może wyemitować i wprowadzić do obrotu zgodnie z postanowieniami swojego statutu lub umowy założycielskiej (zwana również kapita- łem nominalnym lub kapitałem zarejestrowanym). Kapitał zakładowy musi być ujawniony w sprawozdaniu finansowym, a każde jego podwyższenie wymaga zatwierdzenia uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Akcjonariuszy interesują przede wszystkim nie wyemitowane akcje stanowiące część kapitału zakładowego, ze względu na potencjalne rozcieńczenie ich własności w przedsiębiorstwie. Akcje wyemitowane są nazywane akcjami „w obrocie”. Kapitał zakładowy jest zwykle wyższy od kapitału w obrocie, aby zapewnić firmie elastyczność w dokonywaniu kolejnych emisji w miarę rosnącego zapotrzebowania na kapitał.

Kapitał zapasowy, ustawowy

Kapitał rezerwowy, którego utworzenie wymagane jest przepisami prawa w celu ograniczenia wypłaty dywidend z zysków niepodzielonych. Kapitał taki tworzy się zwykle ze względów ostrożnościowych, dla zapewnienia ochrony wierzycieli dzięki posiadaniu pewnej rezerwy kapitału własnego. Dla przykładu, w niektórych krajach UE, 5–10% zysku netto przeznacza się na kapitał zapasowy do momentu, gdy jego wysokość nie osiągnie 10–20% kapitału zakładowego. Patrz także rezerwa uznaniowa.