Co to jest kapitał zakładowy spółki ?

887

Kapitał zakładowy, bez względu na rodzaj spółki, jest sumą wkładów wszystkich udziałowców spółki. Może on mieć formę pieniężną, ale może również przyjmować formę wkładów niepieniężnych. Akcjonariusze spółki, czyli jej wspólnicy, gromadzą taki majątek, a następnie wnoszą swoje wkłady do utworzonej przez nich firmy.

Co to jest kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy ma zwykle charakter gwarancyjny. Dzięki temu wierzyciele spółki mogą mieć pewność, że jest ona wypłacalna. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma takiego przepisu. W praktyce oznacza to, że kapitał zakładowy, po wniesieniu go, może zostać wykorzystany na przykład na zakup środków trwałych.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

W przypadku spółki akcyjnej, jej kapitał zakładowy jest akcjami o równej wartości nominalnej. Akcja jest określeniem części kapitału zakładowego, która przypada na każdego akcjonariusza. Obowiązek akcjonariusza polega na pokryciu pełnego wkładu do akcji bezpośrednio na rachunek bankowy lub za pośrednictwem domu maklerskiego.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej może być opłacony gotówką i wkładem niepieniężnym, tj. aportem. Prawo wyłącza jako kapitał zakładowy niezbywalne prawa i świadczenie pracy lub usług. Wniesienie wkładu, które jest zadeklarowane w umowie spółki, musi być dokonane przed zgłoszeniem przez członków zarządu utworzenia spółki do właściwego sądu rejestrowego. Jest to konieczne, jeśli kapitał zakładowy jest pieniężny. Wszyscy członkowie zarządu spółki akcyjnej są zobowiązani do podpisania oświadczenia, że wkład wymagany w umowie spółki* na pokrycie kapitału* został wniesiony wraz z potwierdzeniem wpłaty przez bank lub biuro maklerskie. Sąd nie dokona rejestracji, dopóki nie potwierdzi, że kapitał zakładowy został wniesiony zgodnie z umową spółki.

Kapitał zakładowy – wartości niepieniężne

W sytuacji, gdy przedmiotem wkładu do spółki wnoszonego przez jej akcjonariuszy są wartości pieniężne i niepieniężne, stosuje się przepisy art. 309 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi przepisami, kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem spółki nie może być pokryty w wysokości mniejszej niż jedna czwarta zadeklarowanej kwoty. Jeżeli przedmiotem wkładu na kapitał zakładowy nie są pieniądze, kapitał zakładowy nie może być pokryty później niż po upływie roku od zarejestrowania spółki. W takim przypadku do oświadczenia spółki dołącza się oświadczenie zarządu spółki. Musi ono zawierać oświadczenie, że wniesienie wkładu do spółki zostało zapewnione przez jej statut.

Zmiana w kapitale zakładowym spółki wymaga skomplikowanej procedury. Jej zadaniem jest służenie stabilności kapitału zakładowego. Może on jednak zostać podwyższony lub obniżony. Podwyższenia można dokonać ze środków własnych spółki, w wyniku zwykłego, docelowego i warunkowego podwyższenia.