Indywidualny Numer Rachunku Bankowego

INRB

1276

Indywidualny Numer Rachunku Bankowego uczestnika funduszu, na którego rejestrze znajdują się jednostki. Znajduje się on na potwierdzeniach transakcji wysyłanych do uczestników. W INRB zostały zawarte wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przelewu i zrealizowania nabycia jednostek uczestnictwa, w polu „tytułem” wystarczy wpisać słowo „nabycie”. Wpłata nie może być niższa niż zapisana w Statucie wybranego funduszu.