Co to jest Emisja akcji

1836

Celem emisji jest zwiększenie liczby akcji będących w obrocie i w posiadaniu inwestorów. Emisja może zostać przeprowadzona na kilka sposobów:

  • praw poboru czyli emisji nowych akcji dla obecnych akcjonariuszy,
  • oferty na rynku pierwotnym dla nowych akcjonariuszy, publicznych lub prywatnych,
  • pierwszej oferty publicznej w przypadku pierwszorazowej emisji publicznej,
  • zamiany mieszanych papierów wartościowych na nowe akcje w zamian za umorzenie instrumentu,
  • realizacji opcji zakupu akcji po wcześniej ustalonej cenie realizacji.

Kluczowym aspektem emisji nowych akcji jest możliwość rozcieńczenia struktury własności akcji, co może mieć wpływ na cenę akcji. Patrz również wprowadzenie spółki na giełdę.

Emisja akcji gratisowych

Nowe akcje przydzielane dotychczasowym akcjonariuszom przedsiębiorstwa proporcjonalne do ilości posiadanych przez nich akcji. Choć ekonomiczny wydźwięk takiego zabiegu początkowo jest tylko kosmetyczny (większej ilości akcji, z których każda posiada niższą wartość niż wcześniej, odpowiada taka sama kapitalizacja rynkowa), cena akcji może pójść w górę w wyniku wzrostu popytu drobnych inwestorów, zachęconych do kupna niższą ceną. Rezultat jest więc analogiczny jak przy podziale akcji. „Dywidenda gratisowa” to dywidenda w akcjach zamiast w pieniądzu (patrz również dywidenda kapitałowa). Angielska nazwa „scrip” odnosi się do zapisanego kawałka papieru lub pergaminu, czyli świadectwa udziałowego. Źródłosłów angielski (www.etymonline.com): prawdopodobnie skrót od „(sub)scrip(tion) receipt”, czyli ‘potwierdzenie subskrypcji’.

Akcje nowej emisji

Akcje nowej emisji to innymi słowy, akcje niedawno wyemitowane. Pod pojęciem akcje rozumiemy papiery wartościowe zawierające zarówno prawa materialne, jak i niematerialne. Należy zwrócić uwagę na rodzaje emisji akcji poszczególnych spółek, tj. Emisje założycielskie (tzw. akcje założycielskie emitowane są podczas tworzenia nowej spółki) i kolejne emisje. Kolejne emisje zawsze mają miejsce, gdy podwyższony jest kapitał zakładowy (dokładnie: kapitał zakładowy spółki). Z uwagi na fakt, że akcje nowej emisji zostały wyemitowane w niezbyt odległym czasie, jego posiadacz nie jest uprawniony do otrzymania dywidendy (część zysku netto danej spółki kapitałowej, przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszowi, wspólnikowi lub grupa tych osób).

Jeśli obecne zyski nie są wystarczające dla danej firmy, często decyduje się na emisję nowych akcji. Walne zgromadzenie akcjonariuszy bardzo często decyduje, kto ma nabyć akcje nowej emisji. Zwykle pierwszeństwo mają obecni akcjonariusze, jednak czasami nowi akcjonariusze kupują akcje nowej emisji. Zyski ze sprzedaży akcji nowej emisji zwiększają także elastyczność finansową. Ponadto mogą minimalizować ryzyko utraty płynności i ryzyka finansowego. Bardzo często nowa emisja ma po prostu na celu zwiększenie płynności spółki (tj. zdolności do regulowania zobowiązań finansowych). Równie ważna jest płynność aktywów, która pozwala szybko zamienić jeden składnik aktywów na drugi bez utraty ich wartości.