Wartość rynkowa firmy

2528

Wartość rynkowacena rynkowa w warunkach stabilnej równowagi między popytem a podażą na rynku efektywnym – czyli takim, gdzie nie występują nadwyżki ani niedobory. Na rynkach aktywnych i efektywnych, wartość rynkowa jest równoważna z ceną rynkową.

Wartość rynkowa może być ceną kupna lub sprzedaży. Cena kupna stanowi koszt nabycia danego aktywa; podczas gdy cena sprzedaży jest wartością sprzedaży netto z uwzględnieniem kosztów transakcji. Zgodnie z zasadami rachunkowości, w przypadku przedsiębiorstwa o zapewnionej kontynuacji działalności wartość rynkowa jest zwykle istotna jedynie dla aktywów bieżących. Wartość aktywów przeznaczonych do szybkiej sprzedaży wykazywana jest po koszcie nie przekraczającym wartości sprzedaży netto, lub – w przypadku aktywów będących w aktywnym obrocie – na bieżąco aktualizowana do wartości rynkowej, przy czym niezrealizowane zyski lub straty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Porównaj z wartością godziwą i wartość subiektywna.

Całkowita wartość rynkowa firmy

Wartość rynkowa firmy (przedsiębiorstwa) oznacza oznacza wartość wszystkich zasobów przedsiębiorstwa powiększona o  nadwyżkę gotówki. To pożyteczna miara do obliczenia całkowitych zasobów potrzebnych dla przejęcia firmy w takich przypadkach, gdy zmiana właściciela wywołałaby (poprzez klauzulę siły wyższej „zmiana właściciela”) obowiązkową spłatę długu i wykup akcji uprzywilejowanych.

Kapitał nie obejmuje pasywów nieprzynoszących odsetek takich jak zadłużenie dostawcy lub odroczony podatek przy za- łożeniu, że zmiana właściciela nie wymaga żadnej automatycznej spłaty. Patrz również podobna koncepcja wartości przedsiębiorstwa.

Obliczenie całkowitej wartości przedsiębiorstwa

Całkowita wartość przedsiębiorstwa