Kodeks Cadbury’ego w zakresie najlepszych praktyk

1469

Kodeks Cadbury’ego w zakresie najlepszych praktyk (Wielka Brytania) • Cadbury Code of Best Practice (UK)

Kodeks zawierający preferowane, aczkolwiek nie obowiązujące, zasady postępowania członków rad nadzorczych przy sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwem. Kodeks ten stworzony został z myślą o dużych przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie w Wielkiej Brytanii. Jego nazwa pochodzi od nazwiska wybitnego biznesmena (z branży cukierniczej), który w 1991 roku pełnił funkcję przewodniczącego wspólnej komisji stworzonej przez przedstawicieli organizacji zawodowych zrzeszających biegłych rewidentów i świata biznesu. Kodeks Cadbury’ego był odpowiedzią na rosnącą w Wielkiej Brytanii krytykę, zarzucającą radom nadzorczym przedsiębiorstw niedbalstwo, a nawet brak należytej staranności w wykonywaniu obowiązków. Chodziło w szczególności o to, że panujące wśród członków brytyjskich rad nadzorczych przyjacielskie stosunki postrzegane były jako element narażający na szwank zarządzanie powierzonym majątkiem. Kodeks Cadbury’ego określa szereg „zalecanych praktyk” (np. podział obowiązków, wymóg niezależności członków). Praktyki te wykraczają poza obowiązujące wymogi brytyjskiego prawa spółek, w celu stworzenia wyższych standardów w zakresie nadzoru wła- ścicielskiego. Przedsiębiorstwa zachęcane są do deklarowania przestrzegania Kodeksu w raporcie rocznym, choć nie jest to ich obowiązkiem. W nadziei twórców Kodeksu, sam fakt ujawnienia takiej informacji miał przyczynić się do poprawy sytuacji. Od czasów pana Cadbury’ego podejmowano inne próby reform, które zostały zebrane w Skonsolidowanym Kodeksie Nadzoru Właścicielskiego. Patrz również cerber i prawa akcjonariuszy.