Zdarzenia księgowe

2208

Zdarzenia księgowe

Wszelkie operacje i zdarzenia o charakterze ekonomicznym, których pomiar i ewidencja jest zadaniem sprawozdawczości finansowej. Większość zdarzeń księgowych ujmowanych w księgach to transakcje wymiany – raczej oczywiste i łatwo zauważalne. Jednak rachunkowość memoriałowa, opierająca się na współmierności przychodów i kosztów, wymaga również uwzględniania wielu innych istotnych zdarzeń księgowych, niekoniecznie związanych z transakcjami wymiany. Zdarzenia te wymagają więcej namysłu i to właśnie w związku z nimi można mówić o sztuce rachunkowości. Warto pamiętać, co nie jest zdarzeniem księgowym. Wiele zdarzeń gospodarczych, które mogą mieć ogromne znaczenie dla właścicieli przedsiębiorstwa, inwestorów i wierzycieli/kredytodawców, nie znajduje odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. Przykładem może być pojawienie się nowej technologii, która może wywrzeć znaczący wpływ na losy przedsiębiorstwa. Zakres zdarzeń, jakie system rachunkowości jest w stanie zmierzyć, ograniczają względy praktyczne – takie jak koszt i obiektywność pomiaru oraz możliwość ich weryfikacji.

Zdarzenia księgowe