Normalizacja (zysku księgowego)

1996

Normalizacja (zysku księgowego)

Dokonywana przez analityków finansowych korekta zysku księgowego, mająca na celu lepsze odzwierciedlenie przewidywanej przyszłej rentowności przedsiębiorstwa (która ma lepsze zastosowanie w przypadku metod wyceny kapitalizujących przyszłe zyski). Pierwszym krokiem przy dokonywaniu normalizacji jest odjęcie od zysku netto, lub odpowiednie skorygowanie, wszelkich pozycji jednorazowych. Zdarza się jednak, że niektóre pozycje „jednorazowe” są korektami wstecznymi odzwierciedlającymi poprawki błędów księgowych lub nieadekwatność stosowanej polityki rachunkowości (np. miernej jakości zysku lub, co gorsza, praktyki zarządzania zyskiem). Takie czynniki powinny zostać z powrotem uwzględnione w zysku znormalizowanym przez przyjęcie średniej z kilku lat. Aby ustalić prawdopodobną wysokość przyszłych zysków można również uwzględnić szereg innych czynników:

  • przyjęte metody rachunkowości w porównaniu z metodami stosowanymi przez inne przedsiębiorstwa,
  • standardy rachunkowości w porównaniu ze standardami stosowanymi w innych systemach prawnych,
  • oddziaływanie cyklu koniunkturalnego
  • efekty nabycia jednostek zależnych – przy porównywaniu trendów rentowności na przestrzeni czasu,
  • zyski lub straty z tytułu różnic kursowych, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo osiąga zyski również za granicą,
  • zmiany prowadzonej polityki rachunkowości.

Zysk znormalizowany ma istotne znaczenie na rynku giełdowym, ponieważ ceny akcji zazwyczaj odzwierciedlają zysk podstawowy przedsiębiorstwa emitenta. Warto go więc obliczyć, aczkolwiek bywa to zadanie niełatwe i dość złożone, wymagające mię- dzy innymi uwzględnienia przepływów pieniężnych i podatku dochodowego, a także zastosowania subiektywnej oceny (w zależności od celu analizy, analityk może przyjmować różny punkt widzenia). Praktyka normalizowania zysku wynika z odmiennych potrzeb informacyjnych różnych użytkowników sprawozdania finansowego – same bowiem sprawozdanie stanowi z konieczności kompromis między zróżnicowanymi potrzebami wielu stron materialnie zainteresowanych wynikami przedsiębiorstwa. Patrz również zysk całkowity.