Wydatki

1568

Wydatki

Ogólny termin obejmujący wszelkie przypadki wydatkowania środków pieniężnych na towary lub usługi. W ramach rachunkowości memoriałowej, wydatki mogą również obejmować zakupy na kredyt, które w istocie stanowią zakup za gotówkę z odroczonym terminem płatności. Wydatków nie powinno się utożsamiać z kosztami, które – obok nakładów inwestycyjnych, czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i zwiększenia stanu zapasów – stanowią kategorie, do jakich wydatki mogą zostać zaklasyfikowane w księgach. Funkcją rachunkowości jest właśnie określanie, do której kategorii należy dany wydatek. Należy zauważyć, że spłata zadłużenia – będąca jednym z powszechnych celów przeznaczenia środków pieniężnych – nie zalicza się do wydatków.

wydatki

Wydatki bieżące

Bardzo obrazowe* określenie dodatkowych wydatków pieniężnych ponoszonych w związku z realizacją danej inwestycji, działalności lub decyzji. Wydatki takie w szczególności nie uwzględniają kosztu utraconych korzyści. Termin ten używany jest najczęściej w kontekście zwrotu kosztów poniesionych na pewne uzasadnione cele, np. „Pracownicy otrzymują zwrot wydatków bieżących poniesionych w czasie podróży służbowej.”

Wydatki bieżące