Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości

1886

Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles • GAAP)

Amerykański termin na określenie tego, co w innych krajach nazywa się standardami rachunkowości. GAAP stosowany jest również w innych krajach wywodzących się z anglosaskiej tradycji księgowej. W USA reguły GAAP ogłaszane są przez Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), zaś moc prawną nadaje im Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która jest organem nadzorującym przestrzeganie standardów rachunkowości. Ze względu na uniwersalny charakter podstawowych zasad rachunkowości, amerykańskie GAAP nie różnią się w sposób radykalny od standardów obowiązujących w innych krajach lub MSR – przy czym obecnie można zauważyć rosnącą tendencję do harmonizacji (upodobniania się) obu tych systemów.

Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości

Pewne znaczące różnice odróżniające GAAP od MSR dotyczą ujawniania informacji oraz traktowania pewnych pozycji przez GAAP. Ogólnie rzecz biorąc, amerykańskie ogólnie przyjęte zasady rachunkowości są bardziej ukierunkowane na ochronę interesów akcjonariuszy. Są one również w istotnym stopniu oparte na szczegółowych przepisach (patrz sformalizowane (oparte na szczegółowych przepisach) standardy rachunkowo- ści), pozostawiając mniejszą przestrzeń na zastosowanie oceny własnej. Ze względu na wielkość amerykańskiego rynku kapitałowego oraz obecność amerykańskich korporacji międzynarodowych na całym świecie, wpływ GAAP sięga poza granice USA. Biorąc pod uwagę skandale księgowe dotyczące Enronu i innych firm, sztywność przepisów GAAP coraz częściej uznaje się za wymagającą korekty wadę (ze względu na nadużycia zgodne z literą, ale nie z duchem standardów).