Sprawozdanie z działalności/Sprawozdanie zarządu

1400

Sprawozdanie z działalności/Sprawozdanie zarządu

Ogólne określenie różnych form zwiększania analitycznej przydatności sprawozdań finansowych poprzez dostarczanie użytkownikom dodatkowych informacji i komentarzy objaśniających. O ile raporty roczne zazwyczaj sporządzane są w formie „przyjaznej dla użytkownika” (zawierając sprawozdanie rady nadzorczej, elementy graficzne, zdjęcia itd.), sprawozdanie z działalności ma charakter bardziej analityczny, ponieważ powiązuje wyniki z ich szerszym kontekstem. Organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości zwykle określają minimalny poziom ujawnień wymaganych w takim sprawozdaniu (np. potrzebę wyjaśnienia przyczyn istotnych zmian w wynikach finansowych). Obecnie sprawozdanie takie może przyjmować różne formy w zależności od kraju (patrz omówienie i analiza zarządu (USA), sprawozdanie zarządu (UE) oraz analiza operacyjna i finansowa). Podejmuje się jednak próby zharmonizowania minimalnych ogólnoświatowych wymogów dotyczących zawartości informacyjnej. W myśl zasad przejrzystości, odpowiedzialności i najlepszych praktyk nadzoru właścicielskiego, przedsiębiorstwa mogą oczywiście wykraczać poza wymagane minimum informacji. By lepiej zapoznać akcjonariuszy z uwarunkowaniami osiągniętych wyników, obecnej sytuacji i prognoz na przyszłość, sprawozdanie z działalności może zawierać:

Sprawozdanie z działalności-Sprawozdanie zarządu

Sprawozdanie z działalności generalnie zmierza do nabierania bardziej informacyjnego charakteru, ponieważ kierowane jest do odbiorców walczącym z brakiem czasu i nadmiarem informacji. Tradycyjne sprawozdania finansowe, o raczej legalistycznym charakterze, stają się coraz bardziej złożone. Rozproszenie akcji poszerza krąg odbiorców, obejmując swoim zasięgiem również laików. Technologie informatyczne oraz internet zalewają nas rozpraszającymi uwagę informacjami. Wielu inwestorów potrzebuje pomocy w dotarciu do sedna sytuacji spółki. Tym niemniej, istnieją pewne trudności w spełnieniu ich oczekiwań. Jedną z nich jest konieczność utrzymania pewnych informacji w tajemnicy przed konkurencją. Inną jest unikanie subiektywnej, a tym samym stronniczej interpretacji faktów, które czytelnicy powinni ocenić sami. Ponieważ zarząd faktycznie komentuje swoje własne wyniki, trudno mu być obiektywnym, wiarygodnym i bezinteresownym. Zbyt otwarte omawianie perspektyw może doprowadzić do procesów sądowych („Wprowadziliście nas w błąd!”). Inną pułapką jest bezbarwna powierzchowność (niewiele lepsza niż gotowiec), albo tuszowanie faktycznych i potencjalnych problemów („grzech zaniechania”). W najgorszym przypadku, sprawozdanie z działalności próbuje nadać polor kiepskiej sytuacji, lub odwrócić uwagę czytelników przez spiętrzenie liczb. W najlepszym przypadku, sprawozdanie takie jest samym sednem sprawozdawczości, łącząc istotne informacje finansowe i analityczne w spójne źródło wiadomości o rynku. Znalezienie sposobu do osiągnię- cia tego celu jest jednym z celów ruchu reformatorskiego w sprawozdawczości finansowej. Patrz także rozszerzona sprawozdawczość przedsiębiorstw (USA), Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza oraz sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Sprawozdanie z działalności