Ogólnie przyjęte standardy badania sprawozdań finansowych

1451

Ogólnie przyjęte standardy badania sprawozdań finansowych (Generally Accepted Auditing Standards • GAAS)

Standardy określające jakie warunki muszą zostać spełnione dla prawidłowego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustanowione w Stanach Zjednoczonych przez biegłych rewidentów. Spełnienie warunków GAAS potwierdzane jest w opinii z badania sprawozdania finansowego, co ma zapewnić użytkowników o prawidłowym przeprowadzeniu badania oraz uchronić rewidentów przed ewentualnymi zarzutami odnośnie zaniedbania obowiązków. Należy tu zwrócić uwagę na subtelne przeniesienie akcentu: zamiast określić, jakie faktycznie jest zbadane sprawozdanie finansowe (tj. czy jest rzetelne), rewidenci stwierdzają, że przy jego badaniu spełnili wymogi określone w standardach. W przypadku ewentualnego procesu sądowego, standardy badania sprawozdań finansowych stanowią ochronę przed zarzutem niespełnienia oczekiwań użytkowników. Patrz luka w ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości.

Zobacz: Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości