Oświadczenia zawarte w sprawozdaniu finansowym

1257

Oświadczenia zawarte w sprawozdaniu finansowym

Formalne pisemne oświadczenia złożone biegłemu rewidentowi przez zarząd, że zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu przedstawione do badania sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń (patrz oświadczenie zarządu). W szczególności, zarząd proszony jest o potwierdzenie następujących głównych kwestii:

  • Istnienie składników bilansu i dokonanie transakcji: aktywa i zobowiązania istnieją w danej dacie, a ujęte transakcje miały miejsce w danym okresie;
  • Kompletność: wszystkie transakcje i zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym zostały w nim ujęte;
  • Wycena i alokacja: aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody i koszty ujęto w sprawozdaniu finansowym w odpowiednich kwotach;
  • Prawa i obowiązki: aktywa odzwierciedlają prawa spółki, a zobowiązania jej obowiązki w danej dacie;
  • Prezentacja i ujawnienia: poszczególne elementy sprawozdania finansowego zostały właściwie zaklasyfikowane, opisane i ujawnione.

Choć zadawanie takich pytań badanej stronie może wydawać się bezcelowe, należy pamiętać, że to zarząd ponosi ostateczną odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – w związku z czym jego oświadczenia są warunkiem „koniecznym, choć niewystarczającym” do wydania opinii bez zastrzeżeń.