Ośrodek kosztów

2035

Ośrodek kosztów

Wyodrębniona jednostka organizacyjna przedsię- biorstwa, której koszty podlegają odrębnej analizie, a uzyskane informacje wykorzystuje się na potrzeby decyzyjne zarządzania. Ośrodki kosztów mają za zadanie służyć określonym potrzebom przedsiębiorstwa i mogą być wydzielone w oparciu o działy, rodzaj dzia- łalności, lokalizację itp. Znajdują one powszechne zastosowanie w systemach rachunkowości ośrodków odpowiedzialności, gdzie menedżerowie ponoszą odpowiedzialność za poniesione koszty okresu i/lub realizację budżetu, nad którym mają kontrolę.