Pogłoski o wynikach

1445

Pogłoski o wynikach (żargon zawodowy)

Nieoficjalne przecieki informacji dotyczące głównie przewidywanych zysków, rozpowszechniane przez brokerów i analityków giełdowych wśród wybranych inwestorów. Ponieważ obrót na podstawie informacji niejawnych jest nielegalny, pogłoski takie okre- ślane są mianem „zawodowego przeczucia” lub wyników „gruntownej analizy”. Mają one szczególne znaczenie w odniesieniu do akcji o szybkim tempie wzrostu, a zwłaszcza do akcji spółek, w których kluczowe znaczenie odgrywa technologia. W obu tych przypadkach na obrocie akcjami można osiągnąć zysk wielokrotnie przekraczający zainwestowany kapitał. Tempo zmian w zakresie technologii zmusza inwestorów do bacznego śledzenia również sprawozdań kwartalnych, nie badanych przez biegłego rewidenta. Ponieważ przewidywane wyniki są z definicji pewną spekulacją na temat przyszłości, można powiedzieć, że pogłoski o wynikach są niejako „spekulacją na temat spekulacji”. Budzą one zaniepokojenie z kilku następujących powodów:

  • dodają element jeszcze większej niepewności i spekulacji do i tak niestabilnych cen akcji;
  • zwiększają możliwość manipulacji cenami akcji przez puszczanie w obieg niepotwierdzonych informacji (zauważmy, jaki zysk może osiągnąć strona dokonująca sprzedaży krótkiej, w przypadku gdy rozbudzone oczekiwania inwestorów nie zostaną spełnione);
  • dyskryminują drobnych inwestorów indywidualnych, którzy nie mają takiego dostępu do pogłosek o wynikach jak więksi inwestorzy instytucjonalni;
  • koncentrują uwagę na wynikach krótkoterminowych, zamiast skupiać ją na jakości zysku.

Jednym ze źródeł powstawania niepotwierdzonych pogłosek o wynikach jest wpływ technologii informatycznych na rynek kapitałowy. Internet potrafi wychwycić nawet najbardziej niezrozumiałe informacje (przykłady można znaleźć na stronach WWW EarningsWhisper.com; StreetIQ.com lub WhisperNumber.com). Inną przyczyną tego zjawiska jest rosnący obrót papierami wartościowymi w internecie, co stwarza dla tradycyjnych brokerów presję do dostarczania klientom „wartości dodanej” polegającej na oferowaniu im poufnych, nie potwierdzonych informacji.

Pogłoski o wynikach