Udział w zyskach i ich podział

1355

Udział w zyskach – prawo do stałej części procentowej przyszłego przepływu środków pieniężnych z tytułu nieruchomości, projektu lub inwestycji, niezależne od nakładów, jakie inni inwestorzy muszą ponieść na ich utrzymanie lub rozwój. Ta część procentowa może być podporządkowana (czyli może będzie musiała poczekać) udziałom innych inwestorów. Prawo takie zapewnia stały udział procentowy w płynących z przedsięwzięcia korzyściach, bez ciężarów finansowych związanych z prawem własności, które ponoszą inni. Oto kilka przykładów takiego rozwiązania:

Udział w zyskach

Udział w zyskach często oferowany jest stronom, które nie posiadają zasobów finansowych lub nie są zainteresowane inwestowaniem w dany projekt, jednocześnie będąc w posiadaniu kluczowego elementu zapewniającego powodzenie przedsięwzięcia (np. praw własności, szczególnych umiejętności lub talentów). Udział w zyskach stanowi warunkowy składnik majątku, który może przedstawiać trudności przy wycenie.

Plany podziału zysków można prześledzić we Francji, gdzie były one stosowane w pierwszej połowie XIX wieku w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia wrogości między pracownikami a właścicielami. Zostały one później przyjęte w wielu innych krajach, a obecnie istnieją w różnych formach na znacznej części Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych i w niektórych częściach Ameryki Łacińskiej.

Udziały w zyskach mogą być rozdzielane na zasadzie bieżącej lub odroczonej, albo przez pewne połączenie tych dwóch form. W ramach podziału bieżącego, zyski są wypłacane pracownikom w formie ryczałtu pieniężnego lub jako akcje spółki. W programach odroczenia płatności, udziały w zyskach mogą być wpłacane do zarządzanego funduszu, z którego pracownicy mogą korzystać w późniejszym terminie. Niektóre spółki, które oferują udział w zyskach w formie akcji własnych, od czasu do czasu zapraszają pracowników do udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Pracodawcy zazwyczaj wolą plan udziału w zyskach od podwyżek płac lub korekt z tytułu kosztów utrzymania, ponieważ wypłaty z tytułu udziału w zyskach są dokonywane tylko wtedy, gdy osiągnięto zysk – co oznacza, że przedsiębiorstwo jest bardziej skłonne pozwolić sobie na taki podział. Programy wypłat z zysku przynoszą również korzyści pracodawcom, dając pracownikom bezpośrednią motywację do zwiększania wydajności pracy. Ponadto marnotrawstwo jest zmniejszone, ponieważ część dochodu każdego pracownika jest powiązana z zyskiem pracodawcy.

Podział zysków

Podział zysków – Rozdzielenie między pracowników zysków finansowych osiągniętych dzięki zwiększonej wydajności pracy, najczęściej na podstawie systemu motywacyjnego powiązanego z propozycjami racjonalizacji (tj. nagradzania za dobre pomysły przedstawione z własnej inicjatywy). Rozwiązanie takie zachęca do poprawy efektywności i motywuje pracowników do „pracowania mądrzej; niekoniecznie ciężej”.