Zobowiązanie krótkoterminowe

2725

Zobowiązanie krótkoterminowe

Kategoria zobowiązań obejmująca wszelkie formy zadłużenia o terminie spłaty krótszym niż rok od dnia bilansowego. Do zadłużenia tego rodzaju zwykle należą:

  • krótkoterminowe kredyty bankowe płatne na żądanie lub w ciągu jednego roku,
  • zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
  • zarachowane koszty wynagrodzeń, koszty ogólnego zarządu i odsetki,
  • zadłużenie długoterminowe w okresie spłaty
  • zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego,
  • ogłoszone, nie wypłacone dywidendy

Rzeczą niezwykle istotną jest właściwe zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi przez uważne śledzenie płynności aktywów obrotowych. Ma to na celu zabezpieczenie się przed ryzykiem niewypłacalności i ryzykiem niedotrzymania warunków umów – ponieważ oba te ryzyka prowadzić mogą do upadłości przedsiębiorstwa. Patrz również kapitał obrotowy i cykl operacyjny.

Zobowiązanie krótkoterminowe