Projekt standardu rachunkowości

1426

Projekt standardu rachunkowości

Koncepcja nowego standardu rachunkowości, która przed wprowadzeniem w życie poddawana jest publicznej analizie i debacie. Jest to praktyka szczególnie popularna w krajach uprawiających rachunkowość anglosaską, w których instytucje takie jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Rada ds. Standardów Rachunkowości Finansowej dążą do osiągnięcia powszechnego konsensusu w kwestii obowiązujących w rachunkowości reguł. Również w procesie ustanawiania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej prowadzi się debatę nad projektami nowych standardów. Projekty standardów rachunkowości pełnią dwie funkcje. Debata na otwartym forum, prowadzona przez szerokie grono użytkowników rachunkowości i zakończona osiągnię- ciem kompromisu, daje nowym lub zmienianym standardom rachunkowości większą wiarygodność i akceptację.

Projekt standardu rachunkowości

Dzięki niej unika się zawężenia uwagi do spraw głównie specjalistycznych – co zdarza się, jeżeli standardy rachunkowości opracowywane są wyłącznie przez księgowych i organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości. Publiczna debata ma również tę zaletę, że zawczasu informuje jednostki sprawozdawcze o planowanych zmianach w rachunkowości – tym samym pozwalając im lepiej się do nich przygotować. Projekt standardu rachunkowości może być poprzedzony „szkicem do dyskusji”, w ramach jeszcze bardziej wstępnego sondażu opinii. Z kolei po analizie projektu może rozpocząć się proces publicznej konsultacji, obejmujący np. dyskusje przy okrągłym stole lub testowanie projektu „w terenie” w celu jego optymalnego dopracowania.