Przychody przyszłych okresów

1992

Przychody przyszłych okresów

Pozycja zobowiązań bilansowych odzwierciedlająca otrzymany z góry wpływ pieniężny, który faktycznie nie został jeszcze wypracowany. Ponieważ towary lub usługi, za które zapłacono, muszą zostać przekazane odbiorcy, przedsiębiorstwo posiada wobec niego zobowiązanie. Z chwilą wywiązania się z tego zobowiązania, przychód ujmowany jest w rachunku zysków i strat. Za przykłady służyć mogą: zapłacona z góry prenumerata gazety, przedpłaty w kontrakcie budowlanym i podmiotowe dotacje. Patrz również obciążenie wyniku finansowego z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przychody przyszłych okresów • Zaliczki otrzymane na poczet dostaw

Pozycja w biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów powstająca w przypadku, gdy przedsiębiorstwo otrzymuje wpłatę przed dostarczeniem odbiorcy towarów lub usług. Wpłata taka może być zaliczką zabezpieczającą realizację transakcji lub mającą pomóc w jej sfinansowaniu. Kryteria uznawania przychodów nie pozwalają zakwalifikować takiej wpłaty jako przychód do momentu wywiązania się przez przedsiębiorstwo z obowiązków wynikających z umowy (w którym to momencie księgujemy Dt: Przychody przyszłych okresów w bilansie; Ct: Przychody w rachunku zysków i strat). Klasycznym przykładem przychodu przyszłych okresów jest opłacona z góry prenumerata czasopisma. Patrz również korekty i przychody przyszłych okresów.

*W Polsce, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, członkowie zarządu spółki nie mogą być jednocze- śnie członkami rady nadzorczej.