Przychód

1512

Przychód

Kwota środków otrzymanych przez przedsiębiorstwo w danym okresie, zarówno w gotówce, jak i w postaci należności. Przychód wykazywany jest w rachunku zysków i strat. Choć często jest on utożsamiany ze sprzedażą, ma jednak szersze znaczenie i może obejmować zarówno wpływy z działalności operacyjnej, jak również z tytułu odsetek, zbycia aktywów itp. Ponadto przychód przedstawiany jest zawsze w kategoriach finansowych (tj. cena x ilość), podczas gdy sprzedaż odnosić się może również do fizycznej ilości towarów lub usług. Przychód typowo wykazuje się po potrąceniu podatków związanych ze sprzedażą, takich jak VAT. Z kolei od momentu jego ujęcia zależy określenie odpowiadających mu kosztów (zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów).